Voorwaarden

De aanvraag betreft een vrouw of een groep vrouwen in het werkgebied van de Stichting Krijg een Kans, zijnde de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

De aanvraag wordt schriftelijk gedaan.

De aanvraag stemt overeen met het doel van het fonds Krijg een Kans: Het fonds ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.Aan de aanvraag mogen geen commerciële belangen verbonden zijn.

Men kan slechts eenmalig een beroep doen op het fonds Krijg een Kans.

Uitgesloten worden aanvragen:

  • die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd;
  • met een politiek karakter of projecten die gericht zijn op het uitdragen van een godsdienstige overtuiging;
  • die ook zonder bijdrage van het fonds Krijg een Kans financieel te realiseren zijn.

Het fonds ‘Krijg een Kans’ kan bij toekenning van financiële steun/subsidie aanvullende voorwaarden voorschrijven. Indien relevant wordt gevraagd een begroting van de kosten van de activiteit aan te leveren.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en het afwijzen van een aanvraag kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend c.q. er kan niet tegen in beroep worden gegaan.

Toelichting

Een aanvraag kan worden ondersteund door een hulpverlener die uit hoofde van zijn/haar functie op de hoogte is van relevante persoonlijke gegevens/omstandigheden van de aanvrager/begunstigde.

De beoordelingscommissie vraagt geen inzage in persoonlijke financiële documenten en bewijsstukken. Het aanvraagformulier moet in principe voldoende informatie verschaffen om de aanvraag te kunnen beoordelen. Indien relevant nemen wij telefonisch contact op om een mondelinge toelichting te vragen aan de aanvrager/begunstigde en/of de betrokken hulpverlener.

Uitbetaling gebeurt pas na toekenning door het fonds. Er wordt geen geld gegeven aan de aanvrager maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks door het fonds betaald.

Over de uitbetaling kunnen per aanvraag nadere regels worden gesteld.

De voorwaarden kunnen door de Stichting Krijg een Kans worden gewijzigd.

Voor de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden: stuur een mail naar info@krijgeenkans.nl